Hårresande dom!

Barbro har varit berättigad personlig assistans sedan 2007 på grund av en progredierande sjukdom. Bromma stadsdelsnämnd har dragit in Barbros personliga assistans efter att Barbro fyllt 65 år då stadsdelsnämnden anser att hon inte längre tillhör personkretsen enligt LSS.

Kammarrätten konstaterar att de insatser som prövats på nytt av nämnden har beviljats enligt 9 § 2 LSS. Av 9 b § LSS framgår att sådana insatser får beviljas en person över 65 år enbart under vissa förutsättningar, som att personen i fråga sökt eller fått assistansen beviljad före 65 årsdagen. Personlig assistans enligt LSS är emellertid avsett att täcka det behov som inte täcks av assistanstimmar enligt 51 kap. SFB. Det är således fråga om två olika insatser. Barbro har hänvisat till förarbetena i lagen som enbart avser assistansersättning enligt SFB. Barbros insats enligt LSS har dessutom varit tidsbegränsad och nämnden har således inte varit förhindrad att göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja Barbro personlig assistans enligt LSS. Kammarrätten finner att Barbro, trots sin progredierande sjukdom, inte tillhör personkretsen enligt LSS. Kammarrätten avslår Barbros överklagan.

Fram till doms dato har personer över 65 år fredats från omprövningar av personlig assistans och assistansersättning. Har man beviljats assistans före 65-årsdagen har man fått behålla den. Insatsen har dock inte kunnat öka i omfattning. Redan i dagsläget är kommunerna pigga på att fatta tidsbegränsade beslut om personlig assistans, trots att det klart framgår att personen i fråga inte kommer att förbättras i sitt funktionshinder. Denna dom (som jag innerligt hoppas kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen) kommer ytterligare att öka omfattningen av tidsbegränsade beslut. Kommunerna kommer inte att dra sig för att dra in besluten efter 65-årsdagen eftersom det, de facto, sparar kommunen pengar. Jag blir beklämd när lagen tolkas som fan läser Bibeln.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu

Behövs jurister?

Efter två månader här på God Assistans börjar jag känna mig varm i kläderna igen! Jag vet inte om det bara är våren eller om jag faktiskt alltid är så här känslosam, men jag har redan hunnit med hela skalan från jublande glad till fullständigt frustrerad. Efter att ha arbetat med personlig assistans sedan 2001 borde jag ju teoretiskt sett redan ha varit med om det mesta, men en del av charmen (och en del av frustrationen) är att man alltid ställs inför nya utmaningar.

Ibland tänker jag att mitt arbete egentligen inte skulle behövas. I den bästa av världar. Myndigheterna måste ju, enligt legalitetsprincipen som är grundlagsfäst, underkasta sig lagar och andra rättsregler. All offentlig maktutövning måste ha stöd i lag. Maktutövningen ska alltså vara normmässig och förutsägbar istället för slumpmässig eller godtycklig. I teorin.

I praktiken är svårigheten med exempelvis rättsområdet personlig assistans att det är en ramlagstiftning. Den säger till exempel att om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar så har du rätt till assistansersättning, men inte hur myndigheten ska komma fram till hur dina grundläggande och övriga behov ska räknas i just ditt specifika fall. Därför kan det vara bra att ha en jurist på sin sida som är insatt i rättsområdet, rättspraxis och som kan hjälpa dig att formulera krav på insatser och överklaga när du inte får din rätt tillgodosedd. För det händer. Ofta dessutom.

Många funktionshindrade kan nog skriva under på att man ofta får slåss för sin rätt och då finns jag där och hjälper dig gärna med detta. Kostnadsfritt. Jag försöker inte kräva vad som inte ska krävas, utan bara hjälpa dig att hävda din rätt. Du är välkommen att höra av dig!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu

Att söka fondmedel

På förekommen anledning har jag letat efter fonder och stiftelser som vänder sig till funktionshindrade och jag blev förvånad över hur mycket information jag hittade! Att söka fondmedel kan vara en idé när man behöver pengar till något som inte bekostas av samhället. Ofta står det i informationen om fonden vad man kan söka pengar för. Det kan till exempel vara till rekreationsresor, läger, dator, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget eller tillfälligt stöd i en svår ekonomisk situation. Många fonder har i sin information skrivit vad de inte kan ge stöd till. Jag har tagit fram några exempel nedan. Mer information och ansökningsblanketter hittar ni på respektive hemsida.

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) tar emot ansökningar om bidrag till viss verksamhet bland rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. Stiftelsen ska i huvudsak främja vård och fostran av barn och ungdomar samt vård av behövande vuxna med dessa funktionshinder. Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret, är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret, samt underlättar att leva ett normalt liv.

Bidrag kan i vissa fall beviljas till studieresor eller deltagande i konferenser i utlandet, då motsvarande erfarenheter ej kan erhållas i Sverige.

Stiftelsen kan också stödja vetenskaplig forskning och utredningsverksamhet som syftar till att begränsa verkningarna av nämnda funktionshinder.
www.svcr.se

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder.
Bidrag kan utgå för rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige, och ges då i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. Bidrag utges dock inte till hela kostnaden. Bidrag kan även utgå till studier samt hjälpmedel, som inte erhålls genom samhällets försorg. Bidrag till dator kan i första hand ges till barn och ungdomar mellan 6 – 18 år, som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik.
www.bidragsstiftelsen.se

Norrbacka-Eugeniastiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag.

Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år.

Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, anpassade möbler och hushållsmaskiner samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även beviljas till rekreationsresor och läger för barn och ungdomar. Ansökningar om bidrag till utrustning för fritid och rekreation ges särskild prioritet. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser för dessa. Till inköp av fordon beviljas högst 35 000 kr, till annat är bidragsbeloppen lägre.

Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för rehabilitering, resor och läger för vuxna, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl o frys, bildäck, reparationer och service. Stiftelsen beviljar inte heller allmänt ekonomiskt stöd.
www.norrbacka-eugenia.se/

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfonds verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, handikapporganisationer, forskning och utvecklingsarbete samt doktorandanslag. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting och kommun.

Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning och hjälpmedel. Inom bidragsområdet handikapporganisationer ges stöd till den del av handikapporganisationernas verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktionshinder. Merparten av de beviljade bidragen avser stöd till rekreations- och lägervistelser.
www.sunnerdahls-handikappfond.se

Stiftelsen Sävstaholm ger stöd till enskilda personer med utvecklingsstörning.
Ansökan från enskilda sökande kan skickas in till stiftelsen när som helst under året men beslutssammanträden äger rum fyra gånger per år.
www.stiftelsensavstaholm.se

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse lämnar bidrag till handikappade barn och ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som p.g.a. sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation. Bidrag ges endast till personer under 25 år och handikappet skall vara av neurologisk karaktär. Endast personer som vistas i Sverige kan komma i fråga för bidrag.

Bidrag ges till rekreation, resor, läger, stughyra, datorer, TV och videoutrustning, musikinstrument, cykel (endast specialcyklar), mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, ev. körkortsutbildning och liknande.
www.carlssonsstiftelse.se

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Bidrag kan exempelvis lämnas till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn- och ungdomsgrupper. Bidrag lämnas inte till enskilda personer.
Ansökan om bidrag sker genom stiftelsens digitala ansökningssystem.
www.kungligafonder.se

Anérstiftelsen
Anslag lämnas till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.

Stiftelsen har ett samarbete med FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande) som handlägger samtliga ärenden.
www.anerstiftelsen.com

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu