Regeringen fryser 2-årsomprövningar och ser över lagen

Idag höll Åsa Regnér en pressträff där hon presenterade regeringens åtgärder inom personlig assistans. Detta med bakgrund av den dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som Försäkringskassan valt att tolka på ett sådant sätt att väntetid och beredskapstid mellan insatserna riskerade att helt försvinna. Något som skulle kunna drabba upp till hälften av alla assistansberättigade.

Vi på God Assistans anser det vara ett steg i rätt riktning, men bara ett litet steg. Det återstår fortfarande en hel del då det gäller att återupprätta LSS och dess intentioner.

Regeringens åtgärder:

• Assistans föreslås, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning. Det förväntas ske i en lagändring inom 3 månader.

• Frysning av 2-årsomprövningar: Lagen föreslås ändras tillfälligt så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Lagändringen är tillfällig. Frågan om tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att utredningen tas om hand och regeringen tar fram en ny inriktning.

• Kommunerna föreslås genom en lagändring få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.

• Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid

2-årsomprövningar kommer Försäkringskassan att fortsätta med men eftersom regeringen har aviserat att de kommer att frysas inom kort, kommer kassan att fokusera på dem som inte berörs av de senaste årens HFD-domar.

Vad gäller nyansökningar behöver Försäkringskassan följa gällande lagstiftning och praxis. Det betyder att vissa personer kommer att behöva ansöka om ytterligare timmar efter det att den aviserade lagändringen trätt i kraft.

Regeringens åtgärder innebär dock ingen förändring för de som sondmatas, kräver aktiv tillsyn på grund epilepsi eller andningsproblem. De domar som påverkat dessa hjälpbehov inväntar regeringen en analys på i december.

/Ann-Marie Stolberg, Verksamhetschef & Jurist på God Assistans.