Assistans i skolan

Huvudregeln säger att man inte kan få assistansersättning när man vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Assistansersättning kan dock beviljas om det finns särskilda skäl. Detta kan gälla exempelvis

• i situationer där den försäkrades funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än med sin eller sina personliga assistenter
• när det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands
• i situationer där funktionshindret gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
• om funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

Normalt sett är skolan tacksam när en person beviljas assistans i skolan, men denna vecka har jag fått vara med om en skola som vill kicka ut en assistent från skolan och anlita en egen resurs till den funktionshindrade eleven istället. Detta vill inte föräldrarna och då uppstår frågan om skolan har rätt att begränsa närvaron av en elevs personliga assistent i skolan. Tilläggas bör att det ofta är gynnsamt för den enskilde att ha sin egen assistent i skolan då situationen inte blir lika sårbar om assistenten exempelvis skulle vara sjuk. Skolan kan ofta ha svårt att hitta vikarier med rätt kompetens till barn som exempelvis har svårt för nya människor, ofta beroende på svårigheter vid kommunikation.

Av rättpraxis framgår tydligt att kommunen inte kan förvägra en person rätten till själva insatsen personlig assistans i skolan. Skolan kan dock, på grund av arbetsmiljöskäl, besluta att en särskild assistent inte får arbeta i skolan om denne genom sin närvaro har en alltför negativ påverkan på arbetsmiljön. Det står dock den funktionshindrade/vårdnadshavarna fritt att tillsätta en annan assistent i skolan. Insatsen som sådan förvägras således inte och kommunens beslut att kommer därför inte i konflikt med Försäkringskassans beslut att bevilja personlig assistans under skoltid.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu

Samarbete med Britta Lundkvist!

Vi har nyligen inlett ett samarbete med Britta Lundkvist som är en duktig coach och föreläsare. Britta har under många år hållit en utbildning som kallas ”Föräldrakraft” via Stockholms läns landsting. Nu kan vi även erbjuda hennes tjänster till våra medarbetare, kunder och anhöriga. De tjänster vi erbjuder är följande:

–  Coaching och stöd till anhöriga, både individuellt och/eller par.

–  Handledning av assistentgrupper.

–  Föreläsningar och utbildningar.

Är du intresserad och vill veta mer? Hör då dig till Martin Wilén, tel. 070-334 33 03 eller maila på martin@godassistans.nu

Här kan du även läsa mer om Britta: www.brittalundkvist.se

Indragen assistans

På temat Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i mål nr 3527-14, meddelad 2015-06-25 så har de första besluten med indragen assistans börjat komma nu. Man kan bland annat läsa om det i Göteborgsposten: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2885446-elias-6-drabbas-hundratals-kan-forlora-assistans.

Även här på God Assistans har vi blivit berörda av ovan nämnda dom. Vi har en blivande kund till oss som är 1,5 år gammal med allvarliga och omfattande funktionshinder. På grund av ett ovanligt stort antal allvarliga epilepsianfall per dag som innebär att han inte kan lämnas ensam utan övervakning ens i några sekunder så föreslog Försäkringskassan i somras att bevilja honom assistansersättning med 112 timmar per vecka. Försäkringskassan hann dock inte fatta beslutet innan HFD:s dom meddelades och istället blev beslutet avslag på ansökan. Pojkens behov av ständig tillsyn (förutom ett stort hjälpbehov i alla övriga avseenden) ska således tillgodoses av föräldrarna dag och natt, då det inte finns något bra alternativ till insatsen personlig assistans för ett så litet barn. Var detta verkligen meningen med lagstiftningen och i förlängningen domen? Jag vill inte tro det och vi kommer självklart att driva ärendet i domstol.

Denna pojke kommer tveklöst att beviljas assistans på grund av sitt stora hjälpbehov, men det kan förstås dröja. Hur ska föräldrarna orka hålla ut? Vem klarar av sitt övriga liv, sina andra barn och sitt förhållande som inte får sova ordentligt någon enda natt?

Detta är en tillbakagång i utvecklingen som en gång i tiden ledde fram till assistansreformen. Min uppmaning till politikerna är: Tänk om, tänk rätt!

Är det någon som har frågor om ovan nämnda dom och dess konsekvenser är ni varmt välkomna att höra av er till mig.

linda@godassistans.nu