Nytt förslag om stärkt personlig assistans

Äntligen tas nästa steg för att stärka reglerna för den personliga assistansen! De förbättringar som lagrådet föreslår är att det grundläggande behovet ”hjälp som kräver ingående kunskap” tas bort.

Istället ska det vara assistansgrundande att man behöver förebyggande stöd för att inte skada sig själv, andra eller egendom – utan krav på ingående kunskap.
Dessutom ska kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som behövs för att den enskilde själv ska kunna tillgodose andra grundläggande behov såsom personlig, hygien, av- och påklädning, måltider och kommunikation ge rätt till assistans.

Föräldraansvaret byts ut till ett föräldraavdrag, vilket förmodas ge bättre möjligheter för barn att beviljas personlig assistans.

Tyvärr går regeringen inte nu vidare med att öka möjligheten till assistans för de som behöver detta på grund av långvarig medicinsk problematik såsom t.ex. epilepsi och shunt.

Läs hela remissen från lagrådet här

Hugos Stiftelse erbjuder gratis stödsamtal för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Hugos Stiftelse arbetar för att främja ett gott, aktivt liv för barn och unga med funktionsnedsättningar, men också för deras familjer. Därför erbjuder Hugos Stiftelse nu kostnadsfria stödsamtal till funkisföräldrar.

Den som håller i samtalen är Anna Nordmark, Hugos mamma. Anna är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Hon har arbetat med samtal, behandling och psykoterapi i nästan 20 år med föräldrar, barn och unga, främst inom BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) och på Ungdomsmottagning. Anna kommer erbjuda samtal på plats i Täby men också digitalt, så att man kan ta del av detta oavsett var i landet man bor.

Antalet platser är begränsat. Upp till tre kostnadsfria samtal ingår om man blir beviljad detta.

För mer information om hur man kan bli beviljad samtal , skicka ett mejl till info@hugosstiftelse.se.

God Assistans växer i Malmö

Ny kundansvarig, rekryterare och allt-i-allo på vårt kontor i Malmö är Bibban Svensson. Hon har arbetat med människor på något sätt hela sitt yrkesverksamma liv och är i grunden pedagog.

Nu senast kommer hon från ett jobb med LSS-bostäder men har tidigare jobbat inom personlig assistans, och då med flera av kollegorna på God Assistans i Malmö. Bibban ser fram emot att jobba tillsammans med Magnus, Karin och Sylvia. Respekt, omtanke och lyhördhet är hennes ledord i livet, och det passar ju perfekt här hos oss på God Assistans!

Vill du komma i kontakt med Bibban?
Du når henne på 040-10 18 56 eller bibban.svensson@godassistans.se

Varmt välkommen till oss på God Assistans Bibban!

God Assistans lämnar remissyttrande om stärkt personlig assistans

Vi på God Assistans har lämnat in synpunkter till Socialdepartementet på förslaget om regler för att stärka den personliga assistansen. God Assistans välkomnar ett tydligt föräldraavdrag istället för nuvarande otydliga och subjektivt fastställda föräldraansvaret. Däremot anser vi att utredarens förslag till avdrag är för omfattande.

Dessutom anser vi på God Assistans att det aldrig ska göras något föräldraavdrag för hjälpbehov som infaller under tid med annat samhällsstöd (barnomsorg, skola, korttidsvistelse o.d.). Om så sker riskerar barn med stora behov att ändå inte beviljas assistans för att behoven anses vara tillgodosedda genom annat samhällsstöd.

God Assistans välkomnar de tre nya grundläggande behoven:

– kontinuerligt förebyggande stöd (tidigare ”tillsyn”),
– kontinuerligt medicinskt stöd (t.ex. vid svår epilepsi, shunt mm),
– kvalificerade motiverande och vägledande insatser.

God Assistans har kompletterat detta med ett förslag om att aldrig göra något föräldraavdrag vare sig för kontinuerligt förebyggande stöd eller för kvalificerade motiverande och vägledande insatser. Dessutom anser vi att såväl det förebyggande stödet som det medicinska stödet alltid ska ge rätt till assistans under hela tiden i barnomsorg, skola, daglig verksamhet och vid kortare sjukhusvistelser.

God Assistans välkomnar givetvis förslagen om ökad patientsäkerhet ifråga om både egenvård och hälso- och sjukvård. Vi föreslår dock att hälso- och sjukvård ska ge rätt till assistanstid och att ersättningsfrågan för detta får hanteras mellan Försäkringskassan/kommunen och sjukvården (som har betalningsansvaret för dessa åtgärder). Detta skulle väsentligen underlätta för de assistansberättigade – särskilt de som själv vill bedriva sin assistans.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här: Remissyttrande God Assistans AB

 

Regeringen utreder huvudmannaskap för personlig assistans

Idag delar stat och kommun på ansvaret för den personliga assistansen, så kallat dubbelt huvudmannaskap. Nu har regeringen beslutat att utreda frågan om staten ska få huvudmannaskapet och därmed ansvaret för all assistans. Utredningen ska vara klar i mars 2023.

Det finns flera fördelar med att staten, det vill säga Försäkringskassan, tar över ansvaret för den personliga assistansen. För den som har rätt till assistans kan det exempelvis vara krångligt att ha kontakt med både Försäkringskassan och kommunen.

LSS
Personlig assistans är en insats som finns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En förutsättning för att få personlig assistans är att personen har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp med grundläggande behov (personlig hygien, måltider, klä av – och på sig, kommunicera med andra). De som har grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra behov.

Vem har ansvaret för assistansen idag?
Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar/vecka är kommunen ansvarig för beslut och kostnad. Om de överstiger 20 timmar/vecka är det istället Försäkringskassan som är ansvarig.

I dagsläget har ungefär 5 400 personer kommunal assistans och ungefär 14 000 har beslut av Försäkringskassan.

 

 

Källa: SKR

Välkommen Linda Olofsson!

Idag börjar Linda Olofsson hos oss på God Assistans och God Juridik.  Linda är en mycket erfaren jurist med stor kunskap inom assistansjuridik. Hon har även arbetat som beslutfattare på Försäkringskassan, på en antidiskrimineringsbyrå och som utbildare i assistansfrågor.

Linda arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet

Linda jobbar från vårt kontor i Luleå och du når henne på linda.olofsson@godassistans.se och 010-405 55 09.
 
Varmt välkommen Linda!

God Assistans får förstärkning i Karlstad

Den andra augusti 2021 har vi glädjen att få hälsa vår nya kundansvariga Emma Larsson välkommen till God Assistans. Emma är utbildad socionom och har arbetat med personlig assistans sedan 2005 – som handläggare på Försäkringskassan inom assistansersättning, som juridiskt sakkunnig och som verksamhetschef på ett större assistansbolag.

Emma finns på kontoret i Karlstad, och nås på:

emma.larsson@godassisstans.se
054-202 17 03

Varmt välkommen till oss på God Assistans Emma!