God Assistans lämnar remissyttrande om stärkt personlig assistans

Vi på God Assistans har lämnat in synpunkter till Socialdepartementet på förslaget om regler för att stärka den personliga assistansen. God Assistans välkomnar ett tydligt föräldraavdrag istället för nuvarande otydliga och subjektivt fastställda föräldraansvaret. Däremot anser vi att utredarens förslag till avdrag är för omfattande.

Dessutom anser vi på God Assistans att det aldrig ska göras något föräldraavdrag för hjälpbehov som infaller under tid med annat samhällsstöd (barnomsorg, skola, korttidsvistelse o.d.). Om så sker riskerar barn med stora behov att ändå inte beviljas assistans för att behoven anses vara tillgodosedda genom annat samhällsstöd.

God Assistans välkomnar de tre nya grundläggande behoven:

– kontinuerligt förebyggande stöd (tidigare ”tillsyn”),
– kontinuerligt medicinskt stöd (t.ex. vid svår epilepsi, shunt mm),
– kvalificerade motiverande och vägledande insatser.

God Assistans har kompletterat detta med ett förslag om att aldrig göra något föräldraavdrag vare sig för kontinuerligt förebyggande stöd eller för kvalificerade motiverande och vägledande insatser. Dessutom anser vi att såväl det förebyggande stödet som det medicinska stödet alltid ska ge rätt till assistans under hela tiden i barnomsorg, skola, daglig verksamhet och vid kortare sjukhusvistelser.

God Assistans välkomnar givetvis förslagen om ökad patientsäkerhet ifråga om både egenvård och hälso- och sjukvård. Vi föreslår dock att hälso- och sjukvård ska ge rätt till assistanstid och att ersättningsfrågan för detta får hanteras mellan Försäkringskassan/kommunen och sjukvården (som har betalningsansvaret för dessa åtgärder). Detta skulle väsentligen underlätta för de assistansberättigade – särskilt de som själv vill bedriva sin assistans.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här: Remissyttrande God Assistans AB