Ingående kunskaper

Definitionen av personlig assistans infördes den 1 juli 1996. För att beviljas personlig assistans krävs bland annat att den funktionshindrade behöver hjälp med de grundläggande behoven. De grundläggande behoven är: personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

”Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” har med tiden kommit att innefatta följande:

  1. Aktiv tillsyn på grund av psykiskt tillståndEnligt praxis räcker det inte med enbart en psykisk funktionsnedsättning för att en funktionshindrad ska behöva aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det krävs även ett utåtagerande aggressivt beteende, samt en risk för allvarliga konsekvenser. Det betyder en risk att föremål skadas eller att personen skadar sig själv eller andra. Det krävs dessutom enligt praxis antingen att denna risk uppstår med viss frekvens, det vill säga att någon ofta behöver ingripa för att hindra att det händer något eller att aggressiviteten är mycket lättväckt, oförutsägbar och våldsam.För att hjälpbehovet ska bedömas som ett grundläggande behov ska det finnas ett behov av kännedom om personens funktionshinder och ingående kunskaper om den enskilde och att hjälpen måste ges av ett begränsat antal personer.
  2. Aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematikFör att personlig assistans för aktiv tillsyn av övervakande karaktär ska beviljas på grund av medicinsk problematik krävs i första hand att det rör sig om egenvård, eftersom assistansersättning inte får lämnas för sjukvårdande insatser. Det kan röra sig om vård av teknisk karaktär i den mening att behovet i mycket stor omfattning handlar om egenvård som inte personen själv kan hantera eller där brister i tillsyn kan medföra risker för personens hälsa.Aktiv tillsyn kan även bli aktuellt i situationer där ett tillstånd kan inträffa som kräver akut vård. Det krävs då att personen inte själv kan uppmärksamma när detta tillstånd uppstår och att han eller hon inte självständigt kan hantera situationen om den inträffar. Tillsynen förutsätter kännedom om sjukdomen som sådan, om personen och hur den yttrar sig hos honom eller henne. Det ska även finnas en viss frekvens och allvarlighetsgrad i den medicinska problematiken.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom daterad 2015-06-25 med målnummer 3527-14 slagit fast att ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” måste förstås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionshinder. Det vill säga, att även om den funktionshindrade är i behov av aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik så måste personen ha ett psykiskt funktionshinder för att kunna beviljas hjälpen som grundläggande behov.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu