Hugos Stiftelse

Vi har under en längre tid sett att allt fler människor med funktionsnedsättning inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Det kan röra sig om assistans, LSS-insatser, bostadsanpassning, parkeringstillstånd, hjälpmedel eller fritidsaktiviteter för att nämna några delar. Det är framförallt barn med funktionsnedsättningar och deras familjer som drabbas allra hårdast.

Med bakgrund av detta har vi därför valt att starta en stiftelse:
HUGOS STIFTELSE.

Hugos stiftelse kommer att stötta och finansiera aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Med Hugos stiftelse hoppas vi kunna göra något BRA och något som gör SKILLNAD.
Vi har stora ambitioner med stiftelsen och hoppas att redan innan sommaren kunna dela ut pengar och stöd till bra initiativ, föreningar, grupper och i vissa fall individer.
Under våren kommer hemsida och mer information finnas på plats för Hugos Stiftelse.
Har ni frågor om hur man ansöker om bidrag eller hur man kan lämna ett bidrag maila till mikael@godassistans.nu eller martin@godassistans.nu

Glad Påsk allihopa!

/Mikael Nordmark & Martin Wilén, stiftare

Juridiskt assistansnätverk i Syd

Mot bakgrund av den pågående LSS-utredningen samt det faktum att allt fler ärenden avseende personlig assistans hamnar hos kommunerna, har en grupp jurister i syd med specialisering på assistansrätt bildat ett nätverk. Nätverket kallar sig för Juridiskt assistansnätverk i syd.

Juristerna kommer att delta i Malmö stads Funktionsstödsnämnds nästkommande sammanträde den 21 mars 2018. Inför deltagande, har ett dokument med frågor sammanställts och översänds till nämnden, med syftet att främja en god dialog. Även ett pressrelease har släppts till media i södra Sverige med inbjudan att närvara.

Juristerna har identifierat tre huvudområden som särskilt problematiska. Det första avser osedvanligt lång handläggningstid där individer står helt utan hjälp under utredningen. Det andra rör svårigheterna att få en s.k. ADL-bedömning samt konsekvenserna av denna brist. Det tredje område, som vi vill belysa, är situationen som uppstår när en individ förlorar sitt beslut från Försäkringskassan och går in i en domstolsprocess.

Juristerna efterfrågar klara riktlinjer avseende rimlig handläggningstid. Vidare anser nätverket att det borde vara en rättighet att erhålla en ADL-bedömning i samband med en ansökan om personlig assistans. Slutligen uppmanas Malmö Stad att upprätta riktlinjer för att säkerställa rutiner som förhindrar tidsluckor mellan insatser, såsom kan ske vid en indragning av assistansersättning från Försäkringskassan innan kommunen hinner utreda och bevilja ett beslut om personlig assistans enligt LSS.

Ansvarig jurist från God Assistans är Karin Czubala och hon nås på karin@godassistans.nu om det finns några frågor eller funderingar kring denna satsning.