Väntetid

Två gånger denna vecka har två olika handläggare från Försäkringskassan upplyst mig om att även om en person är beviljad väntetid innebär det inte att assistenten har rätt att sova under natten. Nej, assistenten ska finnas ”tillgänglig”. En av handläggarna berättade också att man ändrade begreppet väntetid från det tidigare begreppet jour just för att göra detta tydligt.

Jag tänkte därför reda ut begreppen och hoppas att Försäkringskassans handläggare följer mina inlägg slaviskt.

I Försäkringskassans vägledning om assistansersättning kan man läsa följande:

Om den försäkrade under sin dygnsvila behöver ha en personlig assistent tillgänglig under dygnsvilan i väntan på att ett hjälpbehov ska uppstå beviljas assistansersättning i form av så kallad väntetid för denna tid. Väntetid blir aktuellt i situationer då assistenten är tillgänglig i den försäkrades hem eller på annan plats där den försäkrade vistas under sin dygnsvila. När väntetid ska ersättas med assistansersättning motsvarar en timme väntetid en fjärdedels timme med aktiv assistans.

Ordalydelsen i föreskrifterna som handlar om väntetid ändrades fr.o.m. 1 januari 2013. Tidigare användes begreppet ”jour” i stället för ”väntetid”. Anledningen till att begreppet ändrades var för att tydliggöra att Försäkringskassans bedömning av väntetid inte är att likställa med jourbegreppet i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Någon egentlig ändring i sak i detta avseende var dock inte avsedd.

Däremot ville Försäkringskassan genom föreskriftsändringarna uppmärksamma på att det i vissa fall kan vara fråga om tillsyn i stället för väntetid. Genom rättspraxis har det på senare år slagits fast att inte bara tillsyn som grundläggande behov kan beviljas utan även tillsyn i form av andra personliga behov. Därför framgår det nu av föreskrifterna att när det är fråga om tillsyn (antingen som grundläggande eller andra personliga behov) så ska inte endast en fjärdedels tid beviljas i form av väntetid utan då ska tiden beräknas på vanligt sätt. Det stod även tidigare att den personliga assistenten skulle finnas i den försäkrades ”omedelbara närhet”. Men eftersom orden ”omedelbara närhet” kan tyda på att det är fråga om tillsyn och inte väntetid så togs de orden bort. Assistenten behöver enbart finnas ”tillgänglig” i den försäkrades hem eller på annan plats där den försäkrade vistas under sin dygnsvila.

Kära handläggare! Med anledning av ovanstående anser jag att det är tydligt att man inte av en assistent kan kräva att denne ska vara vaken största delen av natten för att utföra arbete när en funktionshindrad är beviljad väntetid. Man kräver det inte av en funktionshindras make, maka eller förälder och därmed kan man inte heller kräva det av utomstående assistenter. Detta är dessutom fastslaget i rättspraxis. En assistent som arbetar väntetid på natten får betalt för en fjärdedels ”vanlig” timme. Ska det vara så ska det också innebära att man får sova största delen av den tiden, även om man naturligtvis är ”tillgänglig” för enstaka insatser. I annat fall är det nämligen inte fråga om väntetid, utan tillsyn och då ska man få full betalning för den tiden!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda.bergstrand@godassistans.se