Assistans i skolan

Huvudregeln säger att man inte kan få assistansersättning när man vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Assistansersättning kan dock beviljas om det finns särskilda skäl. Detta kan gälla exempelvis

• i situationer där den försäkrades funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än med sin eller sina personliga assistenter
• när det med hänsyn till personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands
• i situationer där funktionshindret gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig
• om funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

Normalt sett är skolan tacksam när en person beviljas assistans i skolan, men denna vecka har jag fått vara med om en skola som vill kicka ut en assistent från skolan och anlita en egen resurs till den funktionshindrade eleven istället. Detta vill inte föräldrarna och då uppstår frågan om skolan har rätt att begränsa närvaron av en elevs personliga assistent i skolan. Tilläggas bör att det ofta är gynnsamt för den enskilde att ha sin egen assistent i skolan då situationen inte blir lika sårbar om assistenten exempelvis skulle vara sjuk. Skolan kan ofta ha svårt att hitta vikarier med rätt kompetens till barn som exempelvis har svårt för nya människor, ofta beroende på svårigheter vid kommunikation.

Av rättpraxis framgår tydligt att kommunen inte kan förvägra en person rätten till själva insatsen personlig assistans i skolan. Skolan kan dock, på grund av arbetsmiljöskäl, besluta att en särskild assistent inte får arbeta i skolan om denne genom sin närvaro har en alltför negativ påverkan på arbetsmiljön. Det står dock den funktionshindrade/vårdnadshavarna fritt att tillsätta en annan assistent i skolan. Insatsen som sådan förvägras således inte och kommunens beslut att kommer därför inte i konflikt med Försäkringskassans beslut att bevilja personlig assistans under skoltid.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu