Att söka fondmedel

På förekommen anledning har jag letat efter fonder och stiftelser som vänder sig till funktionshindrade och jag blev förvånad över hur mycket information jag hittade! Att söka fondmedel kan vara en idé när man behöver pengar till något som inte bekostas av samhället. Ofta står det i informationen om fonden vad man kan söka pengar för. Det kan till exempel vara till rekreationsresor, läger, dator, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget eller tillfälligt stöd i en svår ekonomisk situation. Många fonder har i sin information skrivit vad de inte kan ge stöd till. Jag har tagit fram några exempel nedan. Mer information och ansökningsblanketter hittar ni på respektive hemsida.

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) tar emot ansökningar om bidrag till viss verksamhet bland rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. Stiftelsen ska i huvudsak främja vård och fostran av barn och ungdomar samt vård av behövande vuxna med dessa funktionshinder. Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret, är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret, samt underlättar att leva ett normalt liv.

Bidrag kan i vissa fall beviljas till studieresor eller deltagande i konferenser i utlandet, då motsvarande erfarenheter ej kan erhållas i Sverige.

Stiftelsen kan också stödja vetenskaplig forskning och utredningsverksamhet som syftar till att begränsa verkningarna av nämnda funktionshinder.
www.svcr.se

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse ger bidrag till personer med betydande rörelsehinder.
Bidrag kan utgå för rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige, och ges då i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. Bidrag utges dock inte till hela kostnaden. Bidrag kan även utgå till studier samt hjälpmedel, som inte erhålls genom samhällets försorg. Bidrag till dator kan i första hand ges till barn och ungdomar mellan 6 – 18 år, som är i behov av dator i hemmet för träning av finmotorik.
www.bidragsstiftelsen.se

Norrbacka-Eugeniastiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag.

Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år.

Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, anpassade möbler och hushållsmaskiner samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även beviljas till rekreationsresor och läger för barn och ungdomar. Ansökningar om bidrag till utrustning för fritid och rekreation ges särskild prioritet. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser för dessa. Till inköp av fordon beviljas högst 35 000 kr, till annat är bidragsbeloppen lägre.

Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för rehabilitering, resor och läger för vuxna, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl o frys, bildäck, reparationer och service. Stiftelsen beviljar inte heller allmänt ekonomiskt stöd.
www.norrbacka-eugenia.se/

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfonds verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, handikapporganisationer, forskning och utvecklingsarbete samt doktorandanslag. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting och kommun.

Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning och hjälpmedel. Inom bidragsområdet handikapporganisationer ges stöd till den del av handikapporganisationernas verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktionshinder. Merparten av de beviljade bidragen avser stöd till rekreations- och lägervistelser.
www.sunnerdahls-handikappfond.se

Stiftelsen Sävstaholm ger stöd till enskilda personer med utvecklingsstörning.
Ansökan från enskilda sökande kan skickas in till stiftelsen när som helst under året men beslutssammanträden äger rum fyra gånger per år.
www.stiftelsensavstaholm.se

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse lämnar bidrag till handikappade barn och ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som p.g.a. sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation. Bidrag ges endast till personer under 25 år och handikappet skall vara av neurologisk karaktär. Endast personer som vistas i Sverige kan komma i fråga för bidrag.

Bidrag ges till rekreation, resor, läger, stughyra, datorer, TV och videoutrustning, musikinstrument, cykel (endast specialcyklar), mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, ev. körkortsutbildning och liknande.
www.carlssonsstiftelse.se

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Bidrag kan exempelvis lämnas till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn- och ungdomsgrupper. Bidrag lämnas inte till enskilda personer.
Ansökan om bidrag sker genom stiftelsens digitala ansökningssystem.
www.kungligafonder.se

Anérstiftelsen
Anslag lämnas till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.

Stiftelsen har ett samarbete med FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande) som handlägger samtliga ärenden.
www.anerstiftelsen.com

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu