Hårresande dom!

Barbro har varit berättigad personlig assistans sedan 2007 på grund av en progredierande sjukdom. Bromma stadsdelsnämnd har dragit in Barbros personliga assistans efter att Barbro fyllt 65 år då stadsdelsnämnden anser att hon inte längre tillhör personkretsen enligt LSS.

Kammarrätten konstaterar att de insatser som prövats på nytt av nämnden har beviljats enligt 9 § 2 LSS. Av 9 b § LSS framgår att sådana insatser får beviljas en person över 65 år enbart under vissa förutsättningar, som att personen i fråga sökt eller fått assistansen beviljad före 65 årsdagen. Personlig assistans enligt LSS är emellertid avsett att täcka det behov som inte täcks av assistanstimmar enligt 51 kap. SFB. Det är således fråga om två olika insatser. Barbro har hänvisat till förarbetena i lagen som enbart avser assistansersättning enligt SFB. Barbros insats enligt LSS har dessutom varit tidsbegränsad och nämnden har således inte varit förhindrad att göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja Barbro personlig assistans enligt LSS. Kammarrätten finner att Barbro, trots sin progredierande sjukdom, inte tillhör personkretsen enligt LSS. Kammarrätten avslår Barbros överklagan.

Fram till doms dato har personer över 65 år fredats från omprövningar av personlig assistans och assistansersättning. Har man beviljats assistans före 65-årsdagen har man fått behålla den. Insatsen har dock inte kunnat öka i omfattning. Redan i dagsläget är kommunerna pigga på att fatta tidsbegränsade beslut om personlig assistans, trots att det klart framgår att personen i fråga inte kommer att förbättras i sitt funktionshinder. Denna dom (som jag innerligt hoppas kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen) kommer ytterligare att öka omfattningen av tidsbegränsade beslut. Kommunerna kommer inte att dra sig för att dra in besluten efter 65-årsdagen eftersom det, de facto, sparar kommunen pengar. Jag blir beklämd när lagen tolkas som fan läser Bibeln.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu