Schablonbeloppet 2016

Schablonbeloppet för timersättning till utförare 2016 är fastställt till 288 kronor per timme. I jämförelse med schablonbeloppet för 2015, 284 kronor, är detta en ökning med 1,4 %.

Regeringen tillsatte en utredning som var klar i februari 2014 (Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9). Utredningens förslag har dock inte bedömts möjliga att genomföra utan ytterligare utredningar.

Före 2014 räknades schablonbeloppet upp efter att regeringen mottagit ett förslag från Försäkringskassan som i sin tur fått förslag från Sveriges kommuner och landsting. Denna modell har nu upphört.

Regeringen har istället fastställt en årlig ökning med 1,4 % i avvaktan på en ny modell/ett nytt sätt att beräkna ersättningens nivå. Som skäl anges att schablonbeloppet är för högt beräknat i förhållande till arbetskostnader för vårdbiträden och personliga assistenteter samt för övriga kostnader såsom administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader m.m.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu