Vad innebär föräldraansvar?

pappersfigurer av familj

Då många av våra kunder är barn så har jag på senaste tiden lagt lite extra energi på att fundera över ”det normala föräldraansvaret”. (Som ny på min arbetsplats har jag även funderat väldigt mycket över kontorsstolens inställningar, men det får nog bli ett eget inlägg. ;-))

Så här står det i förarbetena till lagen: ”Det ansvar en förälder har som vårdnadshavare enligt föräldrabalken, att ansvara för barnets personliga förhållande och se till att barnets behov blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter, är detsamma oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte.”

Detta betyder att personlig assistans endast ska beviljas för sådan hjälp som inte ingår i det normala föräldraansvaret. Det innebär att man jämför barnets behov med de behov som ett barn utan funktionshinder i samma ålder har. Men hur omfattande är behoven för ett barn i en viss ålder? Varken Försäkringskassan eller kommunerna kan svara exakt på detta och det finns ingen entydig rättspraxis. Jag skulle vilja påstå att det hela blir en relativt subjektiv bedömning från handläggare till handläggare.

Jag inser dilemmat då jag själv är förälder till tre barn och det ena barnet inte är det andra likt. Mina barn har börjat prata i olika ålder, börjat äta själv i olika ålder, börjat gå på pottan i olika ålder, vaknat olika ofta på natten och varit olika mycket sjuka för att nämna några exempel. Jag tänker att olika föräldrar troligen också tar olika stort ansvar för sina barn.

En sak som jag särskilt ofta reagerar på är Försäkringskassans bedömning av det normala föräldraansvaret vid sjukvårdsbesök. Vi (jag och Försäkringskassan alltså) är överens om att det ingår i det normala föräldraansvaret för ett litet barn att följa detta barn till sjukvården, men att det skulle vara normalt att följa sitt barn till sjukvården vid 100 tillfällen per år kan jag inte hålla med om! Det rimliga skulle vara att dra bort vad som kan anses normalt (tre läkarbesök per år för ett barn som är fem år till exempel?) och anse att övriga 97 sjukvårdsbesök (som alltid beror på barnets funktionshinder) är utöver vad som kan anses normalt.

Jag hjälpte nyligen till med att lämna synpunkter på en utredning från Försäkringskassan där Försäkringskassan på fullaste allvar anser att det ingår i det normala föräldraansvaret att tillse och trösta ett treårigt barn som nattetid vaknar var 20:e minut på grund av sömnapnéer, som behöver lägesändras en gång per timme, ges luftrörsvidgande två gånger per natt och äta två gånger per natt. Galenskap enligt min mening och så hamnar jag återigen i frågan om vad som är normalt och vem som bäst kan bedöma det. Finns det inte nog tydlig lagstiftning blir det förvaltningsdomstolarnas uppgift att bringa klarhet i frågan, men den rättspraxis som finns är varken uttömmande eller exakt.

Det man kan utläsa av den rättspraxis som finns är att kammarrätterna anser att föräldraansvaret överlag är omfattande och långtgående för barn upp till och med 5 års ålder när det gäller hjälp med de grundläggande behoven. För barn till och med 5 års ålder har behovet av hjälp med kommunikation i samtliga fall ansetts ingå i det normala föräldraansvaret. Tillsyn som andra personliga behov ingår i föräldraansvaret för barn upp till 5 år. För barn från 6-11 år har kammarrätterna ansett att det finns skäl att ta hänsyn till visst föräldraansvar och ett begränsat föräldraansvar för barn äldre än 12 år.

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att det enbart är när barnet har ett mycket speciellt vårdbehov som föräldraansvaret inte ska beaktas.

Regeringsrätten har bedömt att det inte finns något föräldraansvar för en 9-åring vad gäller hjälp med kommunikation och aktiv tillsyn av övervakande karaktär samt att det från och med 12 års ålder inte föreligger något föräldraansvar för de grundläggande behoven.

Att bevilja rätt omfattning av personlig assistans för ett litet barn är sammanfattningsvis svårt, men är det inte bättre att vara lite mer generös än restriktiv vad gäller assistans till små barn? Jag har träffat så många familjer med funktionshindrade barn som bara vill få vardagen att fungera något så när. Att få sova en hel natt ibland då och då hjälper helt klart till.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu