En enklare vardag

försäkringskassan

Försäkringskassan skriver på sin hemsida att de ändrar sitt arbetssätt för att det ska bli enklare, tryggare och mer förutsägbart för personer med funktionsnedsättning/föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. Detta projekt påbörjades 2013 och kallas ”En enklare vardag”.

För att lyckas med sitt projekt har Försäkringskassan tagit fram sex löften för att genomföra sina förändringar som ska vara klara eller påbörjade under år 2015:

1. En kontaktperson hos Försäkringskassan
2. Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning
3. Förenklade och samordnade uppföljningar
4. Kortare väntetider
5. Egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet
6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

(Läs mer på: https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/omfk/samverkan_och_projekt/en_enklare_vardag)

Min personliga reflektion är att den viktigaste punkten är nummer 3 – förenklade och samordnade uppföljningar. Försäkringskassan avser med uppföljningar bland annat det som tidigare hette 2-årsomprövning av assistansersättning. Av Försäkringskassans vägledning om assistansersättning 2003:6, version 12 kapitel 17:3 framgår att en mindre omfattande uppföljning ska göras när den funktionshindrades hälsotillstånd är sådant att någon förbättring inte är sannolik och när det i tidigare utredning finns tillräckliga medicinska underlag och en tydlig beskrivning av behovet av stöd och hur beräkningen av antalet timmar har gjorts. Av vägledningen framgår vidare att om det vid kontakten med den funktionshindrade framkommer att det inte skett några förändringar av vare sig hälsotillståndet, behovet av stöd eller eventuellt annat samhällsstöd kan uppföljningen avslutas och den funktionshindrade informeras om att fortsatt rätt till assistansersättning i samma omfattning finns.

Detta är så viktigt. Det är viktigt att veta att om hjälpbehovet ser ut som tidigare så kommer assistansersättningen att vara oförändrad. Och det borde vara självklart! Så som det sett ut under några år har varje detalj av hjälpbehovet utretts på nytt och ofta har hjälpbehovet omvärderats och i vissa fall har insatsen dragits in, trots att inga större förändringar har skett och inga lagändringar gjorts. Detta med myndighetens och rättsväsendets goda minne. Jag tror och hoppas på en förändring och en förbättring. Löften är till för att hållas.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu