Bra start på veckan!

Som jurist ingår det i yrket att söka lösningar på problem. I just assistansbranschen har det varit gott om problem, vilket knappast kan ha gått någon obemärkt förbi då medierapporteringen kring detta har varit intensiv.

Men mitt i allt mörker är det viktigt att komma ihåg att det också finns ljusglimtar.

Denna vecka har jag, föräldrar och intygsskrivande vård- och skolpersonal lyckats övertyga Försäkringskassan om vår 7-åriga kunds rätt till assistans under skoltid. Det har inte varit lätt, men detta beslut är helt avgörande för det barn som nu får möjlighet till en riktigt bra skolgång! Vi lyckades dessutom att få kommunen att gå in med assistanstimmar tillfälligt i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Det är inte alls självklart och vi är oerhört tacksamma för det. Efter att ha lämnat synpunkter på Försäkringskassans förslag till beslut (tillsammans med ännu fler intyg) har vi dessutom fått Försäkringskassan att öka på beslutet med 20 timmar per vecka! Trägen vinner (även om det förstås hade varit skönt att inte behöva vara fullt så trägen).

Dessutom har en kommun här i Stockholm beviljat vår 2-åriga nyansökningskund personlig assistans med drygt 70 timmar per vecka, vilket vi tycker är alldeles fantastiskt!

Är det nu det vänder i den här branschen, kanske ni undrar? Nja, det är nog för tidigt att se någon sådan tendens. Det jag ville förmedla med detta inlägg var egentligen att det lönar sig att kämpa för egna och andras rättigheter. Vi på God Assistans har förmånen att få göra skillnad. På riktigt.

Är du i behov av hjälp är du välkommen att höra av dig till mig, linda.bergstrand@godassistans.se eller 08-23 26 16.

/Linda Bergstrand, jurist

Sammanfattning av LSS-utredningen av våra jurister

LSS-utredningens särskilda utredare Gunilla Malmborg var på pressträffen den 10 januari noga med att betona att besparingskraven har tagits bort från utredningens uppdrag. Ändå är kostnaderna för assistansen det första som presenteras i LSS-utredningens sammanfattning och det genomsyrar också hela utredningen. Målsättningen, enligt Malmborg, har varit att få till stånd en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans, mer ändamålsenliga och träffsäkra insatser och få till stånd en lagstiftning som främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. För att genomföra detta föreslår hon bland annat att barn under 16 år och alla med psykisk funktionsnedsättning inte längre ska ha rätt till personlig assistans. Tre nya LSS-insatser införs som kommunerna ska ansvara för.

En sammanfattning av de förslag som berör personlig assistans:

 • Statligt huvudmannaskap för personlig assistans som ska heta assistansersättning.
 • Som tidigare kommer kommunerna att finansiera en del av kostnaden för assistansersättningen, upp till 20 timmar i genomsnitt per vecka.
 • 20-timmars gränsen för grundläggande behov försvinner.
 • Personkretsarna ska vara kvar.
 • Barn under 16 år kan inte beviljas personlig assistans.
 • Barn och vuxna över 16 år kan beviljas personlig assistans för de grundläggande behoven personlig hygien, av- och påklädning, måltider och kommunikation. Även fortsättningsvis ställs krav på att personlig assistans ska vara till för dem vars behov är av personlig och integritetskänslig art. Man pratar om att ”…det är trots allt en skillnad mellan att ta på sig underkläder eller ytterkläder eller att få hjälp med att dela sin smörgås eller bli matad med den.”
 • Det femte grundläggande behovet ”behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper” tas bort.
 • Dubbel assistans kommer att beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses genom bostadsanpassning eller hjälpmedel.
 • En schablon för övriga behov om 15 timmar per vecka införs. För behov utöver detta får en ansökan göras.
 • Beredskap tas bort.
 • Schablonersättningen blir kvar, men ska finnas i fler nivåer och differentieras. Till exempel blir schablonbeloppet högre om assistansen utförs på OB-tid. Endast 93,5 % av schablonbeloppet betalas ut om assistansen utförs av en anhörig som lever i hushållsgemenskap med den som är assistansberättigad.
 • Sjuklönekostnader ska ingå i schablonbeloppet.
 • För att beviljas tillstånd att bedriva assistans ska ett villkor vara att nivåerna på de anställdas lön, försäkringar och pension minst följer ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige för motsvarande arbetstagare.
 • Försäkringskassan ska minst vart tredje år följa upp den försäkrades behov av assistansersättning, men om den försäkrade har fyllt 65 år behöver någon uppföljning inte göras.
 • Nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Från och med den dagen ska alla beslut om personlig assistans som kommunerna fattat anses utgöra beslut om assistansersättning och vara Försäkringskassans ansvar enligt SFB. Mellan 1 januari 2022 till 31 december 2024 ska de som har ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning ansöka om sådan ersättning på nytt eller vända sig till kommunen och ansöka om någon av de nya insatserna i LSS. Senast 1 januari 2025 upphör sedan alla beslut om personlig assistans och assistansersättning som meddelats före 1 januari 2022 att gälla.

Tre nya LSS-insatser införs, alla i kommunal regi:

 1. Personlig service med boendestöd, i vilken ledsagning ingår. Kan beviljas för både barn och vuxna. Kan beviljas för aktivering och motivering, praktiska vardagsgöromål, ledsagning, egenvård, stöd vid föräldraskap m.m. Inget tak för hur många timmar som kan beviljas. Även de som bor i en bostad med särskild service ska ha rätt till insatsen i den utsträckning behovet inte tillgodoses genom stöd i bostaden.
 2. Förebyggande pedagogiskt stöd. För personer över 16 år med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning. Den som har behov av att en person finns till hands för att förebygga eller bryta situationer som kan vara farliga ska kunna få detta genom den föreslagna insatsen. Insatsen bör endast vara tillför dem med ett stort behov av sådant sammanhållet stöd av ett begränsat antal personer. Om personerna även behöver praktiskt hjälp med grundläggande behov bör även detta ingå i insatsen. Omvårdnad ska ingå liksom stöd för aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ställer krav på personalens kompetens. Ingående kunskaper om den enskilde krävs.
 3. Personligt stöd till barn. För personer under 16 år med stor och varaktig funktionsnedsättning som behöver hjälp med personlig hygien, måltider, klä av och på sig eller kommunicera. Eller för den som inte har fyllt 16 år och på grund av psykisk funktionsnedsättning har behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom eller henne. Gäller barn med omfattande omvårdnadsbehov under hela dygnet, eller stor del av dygnet, och som på grund av t ex hjärnskada, genetisk skada eller sjukdom har flera funktionsnedsättningar samtidigt. Gäller också barn som har ett utåtagerande beteende med risk för att skada sig själv eller andra. Även t ex vid behov av stöd på grund av medicinsk problematik som kan ges i form av egenvård, t ex vid epilepsi eller andningssvårigheter eller för personer som har shunt eller behöver sondmatning. Hjälpen ska ges både i hemmet och vid aktiviteter av ett fåtal personer med lämplig kompetens, utifrån ett genomsnittligt antal timmar per vecka. Insatsen ska säkerställa att barnet kan bo kvar hemma. Insatsen ska också utgöra ett stöd till föräldrar och syskon genom att bidra till ett fungerande vardagsliv för hela familjen. Ska möjliggöra förvärvsarbete för föräldrar. Det ska vara ett litet antal personer som arbetar hos barnet och familjen måste få inflytande över vem som anställs. Adekvat utbildning för personal och det kan vara hälso- och sjukvårdsutbildad personal. Hänsyn ska vid beviljande av insatsen tas till normalt föräldraansvar.

Det kommer att krävas tillstånd från IVO för att bedriva dessa nya insatser.

Vi anser att om man verkligen vill främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så bör man bygga ut assistansen och inte kapa den. De nya insatserna presenteras mycket sparsmakat och därför är det svårt att se vad effekterna av förslaget faktiskt kommer att bli. I och med att det blir kommunerna som ska bestämma över utförandet av de insatser som ska ersätta personlig assistans för dem som inte längre kan erhålla detta, minskar självbestämmanderätten för funktionsnedsatta avsevärt. I och med att ansvaret för utförandet av insatserna läggs på kommunerna kommer man att få se olika tolkningar av de nya insatserna i de olika kommunerna. Så ser verkligheten ut redan i dagsläget för de personer som får sin assistans beviljad av kommunerna. Detta anser vi är mycket rättsosäkert. De personer som har turen att bo i en ”generös” kommun kommer dessutom att drabbas av en inlåsningseffekt. Om man flyttar från sin kommun måste ju beslutet prövas av en annan kommun, som mycket sällan gör samma bedömning av personens behov av insatser.

Det största problemet är att lagstiftningen redan idag är mycket urholkad. Det är ytterst svårt att beviljas personlig assistans och ännu svårare att beviljas assistans i rätt omfattning. Vi tycker inte bara att LSS-utredningen bör kastas i papperskorgen, men också att det krävs en återuppbyggnad av lagstiftningen för att verkligen kunna främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Vi kommer fortsätta att arbeta för det vi tror på.

/Linda Bergstrand, Karin Czubala, Maria Sjöblom & Ann-Marie Stolberg, jurister God Assistans.

Invigning av vårt nya kontor i Malmö 14 januari!

Varm välkomna till vårt nya kontor på Hallenborgs gata 8, 211 74 Malmö! Vi har öppet hus 16.00-18.00, kom gärna förbi på ett glas bubbel och några snittar och se hur fint vi fått det.

Klockan 18.30 börjar föreläsning med grundaren av God Assistans, Mikael Nordmark ”När livet inte blir som man tänkt sig”, en inspirerande, rolig, igenkännande och föreläsning som berör.

Plats: Mingel på Hallenborgs gata 8, Föreläsning på Studio – lokal Satelliten på Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö (300 meter från kontoret).

Föreläsning: ”NÄR LIVET INTE BLIR SOM MAN TÄNKT SIG”

För tio år sedan förändrades livet helt för Mikael Nordmark och hans fru. När deras son Hugo var en månad gammal fick de plötsligt veta att han hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man
ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt och hur
påverkas parrelationen?

Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll och om hur man kan bearbeta sorgen, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron. Och om hur Hugo blev den yngsta
någonsin att genomföra Stockholm Marathon.

Föreläsningen är gratis. Vi bjuder på dricka och tilltugg.
Anmälan till föreläsningen sker via eventet eller genom att maila till: magnus.ivarsson@godassistans.se.

LSS-utredningen släpptes idag kl. 15.00

Idag presenterade statens särskilda utredare, Gunilla Malmborg, en utredning på dryga 1000 sidor (!) där förslag till ny LSS-lagstiftning presenteras. Utredningens förslag berör många individer i vårt samhälle.
Barn som idag lever med personlig assistans förespråkas istället en ny LSS-insats som benämns som personlig stöd till barn. Denna insats kan beviljas till barn upp till 16 år och verkställighet av insatsen ska ske av kommunen där man är folkbokförd.

Vidare föreslås att man inte längre kan beviljas det femte grundläggande hjälpbehovet, dvs. ingående kunskaper och aktiv tillsyn inom personlig assistans. Istället ska detta hjälpbehov utredas och beviljas inom en ny LSS-insats som benämns som förebyggande pedagogiskt stöd. Även denna insats ska verkställas av kommunen man är folkbokförd hos.

Dessutom föreslås att enbart staten ska ta över ansvaret för att utreda och bevilja assistans. I samma veva slopas kravet på tjugo grundläggande timmar per vecka.
Man inför även en schablon för vissa övriga personliga behov på 15 timmar per vecka, men utredare påtalade att man ska kunna söka fler timmar utöver schablonen om man inte klarar sig på dessa.

Utredningen innehåller självfallet mycket mer än ovanstående och utgör enbart ett led i lagstiftningsarbetet som Sveriges riksdag beslutar om. Tilltänkt för den nya LSS-lagstiftningen är att den träder i kraft 1 januari 2022.
Har du frågor eller funderingar på ovanstående så är du välkommen på frågestund med våra jurister Karin Czubala, Linda Bergstrand, Mimmi Stolberg eller Maria Sjöblom. Vi kommer framöver ha informationsträffar runt om i landet, 17/1 i Solna, 23/1 Norrköping, 30/1 Oskarshamn och 31/1 Malmö, i norr kommer vi även ha en rad träffar som vi återkommer med.

Vill du komma i kontakt med våra jurister?
Linda Bergstrand, Mitt
Tel: 08 23 26 16
Mail: linda.bergstrand@godassistans.se

Karin Ståhlnacke, Syd
Tel: 040-10 18 52
Mail: karin.stahlnacke@godassistans.se

Maria Sjöblom, Norr
Tel: 0920-40 72 96
Mail: maria.sjoblom@godassistans.se

Ann-Marie (Mimmi) Stolberg, Norr
Tel: 0730-790 397
Mail: ann-marie.stolberg@godassistans.se

Vi öppnar kontor i Oskarshamn!

Den 20 augusti öppnar vi kontor i Oskarshamn! Trädgårdsgatan 3 är adressen.

Johanna Andersson kommer arbeta som Kundansvarig på kontoret i Oskarshamn och vi är mycket glada över att Johanna blir en del i vårt team i Syd!

Här berättar Johanna lite mer om sig själv:

——————-

Hej!

Jag heter Johanna Andersson, är 38 år och bor mitt i Kalmar län strax norr om Oskarshamn längs E22:an. Även om jag är en glá smålänning så tickar ändå det östgötska hjärtat därinne då jag ursprungligen kommer från Finspång. Jag är gift med Pelle och vi har två underbara barn tillsammans.

När jag inte jobbar så trivs jag bäst med familjen och med vänner över en go’ kopp kaffe med djupa samtal. Jag sjunger gärna och tycker om att pyssla med olika projekt.

Innan jag kom till God Assistans så har jag varit uppdragsansvarig på ett annat assistansbolag och även assistansanordnare i kommunal regi. Jag har även varit verksam inom socialtjänsten som handläggare där jag har mött människor med olika funktionsvariationer sen 2005. Jag drivs fortfarande av hur fantastiskt det är att hjälpa människor med olika behov och att verkligen kunna göra skillnad i deras vardag.

Jag har valt att jobba på God Assistans för att mina värderingar får plats på jobbet, att alla människor ska mötas med respekt och få sina behov mötta på ett individanpassat sätt. God Assistans ser till varje enskild individ, både kund och medarbetare, där alla brinner för samma sak och har hjärtan av guld. Det blir en trygghet för alla.

Jag ser förväntansfullt fram emot mitt nya uppdrag och att få vara en del av God Assistans.

———————————–

Har ni frågor om vårt nya kontor i Oskarshamn? Kontakta Magnus Ivarsson, Verksamhetsansvarig i Syd på: 0734-097 977 eller Magnus@godassistans.nu

Rättsläget – Juridik

Det har nog inte undgått många att vår rättighetslagstiftning Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är under attack. Sedan 1994 har Sverige haft en lagstiftning med en fin intention. Målet med LSS är att man som funktionshindrad ska kunna leva som andra. Men lagen har allt för många gånger blivit föremål för regeringens ständiga försök att göra besparingar. Inför 2016 uppmanade regeringen Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av kostnaderna för assistansersättning. I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2017 togs ordet ”bryta” bort, men regeringen bad myndigheten att ha särskilt fokus på den ökande timutvecklingen. Besluten ledde till hård kritik från bland annat handikapprörelsen, som hänvisade till flera fall där assistansersättningen tagits bort. Regeringen tillsatte utredningen av LSS, våren 2016 för att göra en total översyn. Utredningen har tidigare fått hård kritik från handikapprörelsen, bland annat för att målsättningen med utredningen har varit att minska kostnaderna.

Den 30 april 2018 meddelande dock barn- och äldreministern Lena Hallengren på en pressträff att direktiven för utredningen om LSS ändras – och målsättningen om att den nya lagstiftningen ska leda minskade kostnader försvinner. Vi på God Assistans välkomnar att regeringen tagit bort spardirektiven till LSS-utredningen. Men det finns fortfarande ett kostnadstak eftersom LSS-utredningens inte får lägga förslag som ger ökade kostnader.

Att ta bort spardirektiven räcker dock inte. Över 1500 personer har förlorat sin assistansersättning och 8 av 10 som söker får avslag. Försäkringskassan har fått skarp kritik för att ha blivit allt hårdare i bedömningarna av grundläggande behov. Den 13 april 2018 slog dock Högsta Förvaltningsdomstolen fast att egenvård och sondmatning är assistansgrundande. Försäkringskassan har tidigare nekat assistans för sondmatning just för att man inte bedömt det som ett grundläggande behov.

Trots dom från Högsta förvaltningsdomstolen så fortsätter Försäkringskassan att avslå sondmatning med maskin. Enligt Försäkringskassan är det skillnad om man får maten insprutad med en spruta i magen för hand eller med matpump. Detta står det inget om i domen utan Försäkringskassan väljer att göra sin egen tolkning. Nu begär Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) att Justitiekanslern (JK) ska granska hur Försäkringskassan har tolkat domen.

Det är vår starkaste åsikt att Försäkringskassans restriktiva tolkningar strider mot lagstiftningens intentioner. Det är uppseendeväckande att detta kommer 20 år efter senaste lagändringen och att det sker samtidigt som politikerna vill spara pengar på assistansen.

Men med rasande fart slås assistansreformen sönder och hela idén bakom LSS, att ge brukare självbestämmande och rätt att leva som andra. Försäkringskassan är ute efter att göra tolkningar som gör det allt svårare för personer med funktionsnedsättning att erhålla statlig assistansersättning. Kontakta gärna någon av våra jurister om du har frågor eller funderingar:

Ann-Marie Stolberg, jurist och verksamhetschef i norr, ann-marie@godassistans.nu

Maria Sjöblom, jurist i norr, maria.sjoblom@godassistans.nu

Maria von Sydow, jurist i mitt, maria@godassistans.nu

Karin Czubala, jurist i syd, karin@godassistans.nu

Invigning av vårt kontor i Norrköping!

Den 3:e april öppnade God Assistans kontor i Norrköping. Vi har kontor på Slottsgatan 116.

Den 30 maj vill vi fira detta tillsammans med så många som möjligt! Bjud gärna in vänner som ni tror skulle vara intresserade av att komma.
Vi ses!
————-
Program:
16.00-18.00 Öppet Hus – kom förbi när det passar.
Vi bjuder på snittar, tilltugg och dryck.

18.00-20.00 Föreläsning – ”När livet inte blir som man tänkt sig” med Mikael Nordmark.

Om föreläsningen:
För nio år sedan förändrades livet helt för Mikael Nordmark och hans fru. När deras son Hugo var en månad gammal fick de plötsligt veta att han hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt och hur påverkas parrelationen?

Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll och om hur man kan bearbeta sorgen, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron. Och om hur Hugo blev den yngsta någonsin att genomföra Stockholm Marathon.
———————————-
Anmälan till föreläsningen sker genom att maila till: wonsa@godassistans.nu eller veronika@godassistans.nu.
Föreläsningen är gratis. Paus med kaffe efter halva tiden.

GDPR – vad innebär det?

EU:s Dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Ändamålet med GDPR är att stärka individers personliga integritet.

Vi på God Assistans tar vårt ansvar genom att hantera personuppgifter enligt GDPR. Vi vill du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter, då vi värnar om din personliga integritet.

Varje behandling av personuppgifter hos oss har ett tydligt och specifikt syfte. Vi samlar inte mer information än vad som behövs och sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Om du har funderingar kring detta är du välkommen att kontakta Peter Fahlström på telefonnummer 08-23 26 13 eller peter@godassistans.nu